top of page
אנגלית מרובע.png

מטופלים למען מטופלים

קאניה פארם ופריים פארם מתגייסים לרווחת המטופלים ומחלקים* אצווה בחינם!

קופסא אייסדרים קאניה פארם

IceDream

Indica אינדיקה

T20 / C4

הבריאות שלכם זה הרווח שלנו!

הצטרפות למועדון המטופלים של ׳פריים פארם׳ ואישור קבלת דיוור ישיר

במילוי טופס זה, מאשר אני את הצטרפותי למועדון המטופלים של בית מרקחת פריים פארם - ברק.

המטופל מאשר קבלת עדכוני מלאים וחומר פרסומי מחברת קאניה פארם ומבית מרקחת פריים ברק .

 הרשמה למועדון המטופלים שלנו

*לבעלי רישיון לקנאביס רפואי בלבד בעלי מרשם בתוקף. יחידה אחת לכל מטופל. עד גמר המלאי.

אין צורך ברכישה נוספת. תקף למשיכה מבית מרקחת פריים פארם ברק, רחוב רמז 15, תל אביב.

תנאי הצטרפות למועדון מטופלים

 • ברישום לדיוור נותן המטופל את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבינו לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון הנייד שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידינו.

 • הסרה מהדיוור שלנו מתבצעת באמצעות שליחת מסרון עם בקשה להסרה למספר המפרסם את הפרסום.

 • בהצטרפותו לדיוור, מסכים המטופל כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו האישיים, יוחזקו במאגר מידע וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתנו ובהתאם להוראות כל דין.

 • הנך מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 • הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך. במקרה של ביטול הסכמתך כאמור כאן, תוסר ממאגר המידע.

 • אנו רשאים לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתנו ובלא שתהיה עלינו חובה לנמק את סיבת הסירוב.

 • הנך אחראי לדווח לנו בדבר שינויים שיחולו בפרטיך האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמך.

 • אנו לא נהיה אחראים לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר, בגין אי עדכון פרטיך האישיים.

 • אנו רשאים להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון.

 • שמורה לנו הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתנו ומבלי צורך לנמק.

 • אנו רשאים לחסום חבר במועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.

 • כל חבר/ה זכאי להפסיק את חברותו באמצעות הודעה בכתב, או ע"י מכתב בדואר רשום.

  • החבר/ה יגרע מרשימת הדיוור במהלך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדינו.

 • אנו רשאים לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שנמצא לנכון ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.

במידה ויימסר פרסום שוגה / שינוי מחירים, נפעל לתיקון הטעות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגדנו בשל אי מתן המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

bottom of page